Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Puheterapiakeskus KommuniKaTe Oy (2797226-4).

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teija Leminen, puheterapeutti
p. 040-5520125
teija.leminen@kommunikate.fi

3 Rekisterin nimi

Puheterapiakeskus KommuniKaTe Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen asiakasrekisterin pitämisestä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus. Tietojenkäsittelytehtäviä ei ulkoisteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään puheterapian toteutuksen kannalta olennaisia henkilötietoja (asiakkaan ja tarvittaessa omaisen / laillisen edustajan henkilötunnus, etu- ja sukunimi, lähiosoite, puhelinnumero), puheterapian maksaja, suostumus tiedonsiirtoon sekä kuntoutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät sairauskertomukset, kuntoutussuunnitelmat sekä testilomakkeet.
Henkilötietojen säilytysaika määräytyy voimassaolevan lain mukaisesti ja henkilötiedot säilytetään osana asiakasrekisteriä (asetus potilasasiakirjoista 298/2009).

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään suullisesti ja / tai kirjallisesti asiakkaalta itseltään, hänen omaiseltaan tai lailliselta edustajaltaan, lähettävältä taholta sekä tarvittaessa asiakkaan muilta kontaktitahoilta esim. päiväkoti, esikoulu, koulu.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvien määräysten perusteella. Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja arvio- / kuntoutuspalautteen muodossa maksajataholle. Muille kolmansille osapuolille tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai omaisen luvalla.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETAN ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Tulostetuista / käsinkirjoitetuista asiakirjoista huolehtii rekisterinpitäjä annettujen tietosuojaohjeiden mukaisesti. Tulosteita säilytetään ja ne tuhotaan asianmukaisesti. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Sähköisesti tuotettu aineisto
Rekisterinpitäjällä ei ole sähköistä potilastietojärjestelmää. Lausunnot ja asiakkaan puheterapian kannalta olennaiset käyntikirjaukset tehdään tekstinkäsittelyohjelmalla. Tiedostot tallennetaan muistitikulle, tietokoneelle sekä ulkoiselle kovalevylle. Rekisteritietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä. Tiedot on suojattu salasanalla.

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla tai hänen laillisella edustajallaan (lapsen ollessa kyseessä hänen huoltajallaan) on oikeus tarkastaa itseään / lastaan koskeva tiedot rekisterinpitäjältä. Pyyntö tietojen tarkastamiseen tulee esittää kirjallisesti.  
Asiakas voi vastustaa henkilötietojensa käsittelemistä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Asiakkaan tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perusten hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kuntoutujalla / omaisella on oikeus vaatia häntä itseään tai rekisterissä olevaa lastaan / omaistaan koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa reksiterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Päivitetty 11.8.2023

Osoite

Länsikatu 15, rak. 4B
80110 Joensuu

Puheterapeutit

Palaute

Kuulisimme mielellämme mitä olet mieltä työstämme. Voit lähettää palautetta tällä asiakastyyväisyyslomakkeella.

Potilasasiamies

Potilasasiamiespalvelut meille tuottaa Siun soten potilasasiamies Hanna Mäkijärvi,
sähköposti: hanna.makijarvi(at)siunsote.fi
puhelin: 013 330 8265